Strona wykorzystuje pliki cookies, korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Reklamuj Dom

Regulamin

Poniższy regulamin określa warunki zamieszczania ogłoszeń na nieruchomościowych portalach Internetowych przez osoby prywatne, za pośrednictwem reklamujdom.pl. Właścicielem oraz administratorem serwisu reklamujdom.pl jest firma Reklamuj Dom Robert Rogucki, ul. Zacisze 6, 22-400 Zamość, NIP: 922-295-08-24, REGON: 361435706.

 

§1 Definicje

 1. Właściciel serwisu – reklamujdom.pl Robert Rogucki.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://Reklamujdom.pl, publikujący ogłoszenia bezpośrednich sprzedaży i najmu nieruchomości na portalach ogłoszeniowych objętych ofertą (pełna lista dostępna w zakładce „Partnerzy”).
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu, oraz która chce publikować ogłoszenia korzystając z serwisu www.reklamujdom.pl.
 4. Ogłoszenie – informacja zamieszczona na stronie www.reklamujdom.pl , umożliwiająca sporządzenie oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości jak również publikację oferty na portalach ogłoszeniowych objętych ofertą. Ogłoszenia publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c..
 5. Portale – wszystkie serwisy na których zostaną opublikowane treści Użytkownika po spełnieniu warunków wymaganych do publikacji.
 6. Cennik – ustalane przez www.reklamujdom.pl opłaty za korzystanie przez Użytkowników z usługi ReklamujDom.pl (zakładka „Oferta”).
 7. Regulamin - Niniejszy Regulamin, sporządzony przez Właściciela serwisu, określający zasady świadczenia Usług realizowanych przez www.reklamujdom.pl . Właściciel serwisu zastrzega sobie jednostronne zmiany, w całości bądź w części, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik zgadza się na treść Regulaminu oraz jednostronne dokonywanie w nim zmian przez Właściciela serwisu poprzez korzystanie z serwisu www.reklamujdom.pl. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu jego publikacji na stronie serwisu.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownikiem – klientem serwisu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu, oraz która chce publikować ogłoszenia korzystając z serwisu www.reklamujdom.pl.
 2. Użytkownik dodając ogłoszenie do Serwisu www.reklamujdom.pl akceptuje warunki i zasady obowiązujące na wybranych portalach. Aktualne regulaminy dostępne są na stronach internetowych portali docelowych.
 3. Serwis internetowy www.reklamujdom.pl daje możliwość Użytkownikowi publikowania ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości na wszystkich portalach objętych ofertą  (pełna lista dostępna w zakładce „Partnerzy”).
 4. Ogłoszenie jest wysyłane do publikacji na portalach w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
 5. Właściciel serwisu www.reklamujdom.pl informuje że wszystkie ogłoszenia są eksportowane na portale automatycznie, dlatego też pozostaje on jedynym ogłoszeniodawcą i administratorem wszystkich ogłoszeń na wszystkich oferowanych portalach.
 6. Czas trwania ogłoszenia to 30 dni, wyświetlania oferty w Internecie chyba że umowa stanowi inaczej. Czas ten liczony jest od momentu dodania ogłoszenia na portal. Po upływie terminu trwania umowy ogłoszenie Użytkownika jest usuwane z portali.
 7. Przedłużenie okresu na jaki ogłoszenie zostało umieszczone można dokonać najpóźniej na 3 dni przed jego wygaśnięciem.
 8. Na życzenie Użytkownika, ogłoszenie może być wycofane w każdej chwili, nie obliguje to jednak Właściciela serwisu do zwrotu należności za dany okres rozliczeniowy.
 9. Aktualizacja ogłoszeń dokonywana jest zgodnie z wybranym pakietem, o ile regulamin serwisu portalu wyraża na to zgodę.
 10. Serwis internetowy www.reklamujdom.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za

 

 1. Publikacja Ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych następuje w ciągu 48h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Właściciela Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z usług serwisu www.reklamujdom.pl do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, zwyczajów, norm etyczno-moralnych oraz postanowień niniejszego Regulaminu
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia, informacja o odmowie publikacji zostanie przesłaną drogą e-mail, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w całości do 7 dni od momentu poinformowania o odmowie
 4. Usługę strony uznają za wykonaną po ukazaniu się ogłoszenia na min. 55% portalalach na których może zostać publikowane ogłoszenie. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań aby ogłoszenie pojawiło się na 100% portali, które zgodzą się na jego publikację.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność  za publikowane treści i zdjęcia oraz  gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Za treść publikowanego ogłoszenia odpowiada wyłącznie Użytkownik, który je zamieścił.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie logo oraz informacji marketingowych dotyczących Właściciela serwisu na ogłoszeniu.
 7. Wszelkie spory powstałe między stronami, dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą wyłącznie kontrahenci
 8. Właściciel serwisu w miarę możliwości będzie weryfikować dane dotyczące nieruchomości i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań.
 9. W ramach zakupionej usługi Właściciel Serwisu wysyła 3 przykładowe linki do losowo wybranych portali w celu weryfikacji oferty, nie wyszukuje i nie przesyła linków do wszystkich portali Użytkownikowi.

 

§3 Zasady odpłatności

 1. Usługa zamieszczania ogłoszeń na portalach internetowych poprzez Właściciela serwisu www.reklamujdom.pl jest płatna
 2. Właściciel serwisu www.reklamujdom.pl pobiera wyłącznie jednorazową opłatę za zamieszczenie ogłoszenia.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w dniu wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz zaakceptowania regulaminu poprzez przelew bankowy na nr rachunku bankowego: DB Bank 26 1910 1048 2124 0152 1378 0001
 4. Na życzenie klienta jest możliwość wystawienia faktury

 

§4 Zakazy

 1. Właściciel serwisu www.reklamujdom.pl zabrania:
 1. Właściciel serwisu www.reklamujdom.pl ma prawo usunąć ogłoszenie na którym w treści i na zdjęciach widnieje logo lub nazwa innych firm.

 

§5 Reklamacja usługi

 1. Każdy użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w formie elektronicznej na adres biura: biuro@reklamujdom.pl
 2. Reklamacja musi zawierać: pełne dane kontaktowe użytkownika, opis problemu.
 3. Właściciel serwisu www.reklamujdom.pl zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o reklamacji.
 5. Właściciel serwisu www.reklamujdom.pl nie odpowiada za błędy portali na których umieszcza ogłoszenia użytkowników.

 

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji przez Właściciela Serwisu na stronie internetowej www.reklamujdom.pl
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników i klientów.
 3. Akceptując  Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw, w tym wskazanych wprost w treści Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu dla miejsca rejestracji firmy Reklamuj Dom Robert Rogucki.